پیگیری خرید

صفحه پیگیری خرید در فایل-علم

 

 

برای پیگیری خرید انجام شده، شناسه محصول خریداری شده در فایل علم را یادداشت کرده و در فایل علم عضو شوید. پس از عضویت گزینه پیگیری خرید در پنل کاربری خود را دنبال کنید.