تحلیل و بررسی هویت در کالبد شهری

تحلیل و بررسی هویت در کالبد شهری (درس تحلیل فضای شهری) در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول تحلیل و بررسی هویت در کالبد شهری
مشاهده قیمت و دانلود

تحلیل و بررسی هویت در کالبد شهری (درس تحلیل فضای شهری) در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

تبیین رابطه فرهنگ و هویت  

معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

نگرشی به مفهوم هویت  

حوزه معنایی عام

تمایز / تشابه

تداوم / تحول

وحدت / کثرت  

حوزه معنایی خاص  

تمایز / تشابه

تداوم / تحول

وحدت / کثرت  

کالبد

حوزه معنایی عام

حوزه معنایی خاص   

هویت کالبدی

زمینه گرایی

منطقه گرایی

نتیجه گیری

فضاهای شهری و هویت فرهنگی

چکیده

معانی لغوی واژه فرهنگ

فرهنگ و هویت فرهنگی

ویژگی های هویت فرهنگی

پایه های هویت فرهنگی

نسبت هویت مکان و هویت فرد

نسبت فضاهای شهری و هویت فرهنگی

ساخت های کالبدی

لگوهای رفتاری – عملکردی

نتیجه گیری

هویت و این همانی با فضا

هویت

فرایند این همانی فرد با فضا

این همانی با فضا

نکته

جمع بندی

ماًخذ 

مشاهده قیمت و دانلود