فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

تصویر محصول فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89
مشاهده قیمت و دانلود

 

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80  الی 89 

 

دسته:حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

 

فرمت:Excel  

 

این فایل شامل داده های آماری آماده مربوط به  متغیرهای مالی و حسابداری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 الی 1389 می باشد متغیرهای مربوطه شامل اهرم مالی(LEVERAGE)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزش بازاری به دفتری(M/B)، اندازه(SIZE)، ضریب بتا(RISK)، اهرم مالی صنعت (Industry Leverage)،درجه تمرکز صنعت (Concentration) که بر اساس شاخص هرفیندال محاسبه شده است و بازده غیر عادی(CAAR) می باشد.

مشاهده قیمت و دانلود