پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی همراه با تصویر، تنظیم شده در 153 اسلاید، فرمت ppt

تصویر محصول پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی همراه با تصویر، تنظیم شده در 153 اسلاید، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

Crossed SLR Test

تست براگار (Bragaar Test)

تست لازک (Lasegue’s Test)

تست لازک              

تست فیلیپ ( Filip Test)

تست زه کمان (Bow String Test)

تست زه کمان (Door Bell Sign)

Femoral Stretch Test 

پاتریکس تست (Patrick’s Test)

پاتریک تست

تست گانسلن (Gaenslen’s   Test)

تست گانسلن

تست توماس (Thomas Test)

Tensor FaciaLata

Rectus Femoris

تست توماس

تست الیز (Ely’s Test)

تست پلویک راک (Pelvic Rock Test)

اندازه زاویه پوپلتئال (Popliteal Angle)

اندازه زاویه پوپلتئال               

تست ابر  Ober’s Test

تست نابل Noble Test

تست نابل                  

Rolling Test

علامت ترندلنبرگ (Trendelenburg’s Test)

تست اورتولانی ( Ortolani’s Test)(برای شیرخواران)

تست اورتولانی               

Milgram’s Test     تست میلگرام

Fajersztajan Testفاژراستاژن تست

Gower’s  Test 

Test for Osteoarthrosis of Knee    تست برای ساییدگی زانو     

Anterior Drawer Test

Posterior Drawer Test

تست برای بررسی لیگامنت کولترال زانو

Lachman Maneuver  تست لاخمن

Reverse Lachman ‘s Test

(Posterior  Cruciate Ligament)

McMurray Test تست مک موری

Test  for Stability of Patella

Ballottment  of  a  Floating  Patella

Shrug  Test

Navicular  Drope  Test

Anterior  Drawer  Test  (for  Ankle)

Talar  Tilt  (Inversion Test)

Eversion    Test

Squeeze  Test

Clunnk  Test  (Side  to  side  Test)

Phallen   Test تست فالن

Tinel  Test تست تینل

Prayer’ s   test  تست پرپر

Thumb  Compression  Test

Finkelstein’s  Test

Test  for  Tennis  Elbow   تست آرنج تنیس باز

و ......

مشاهده قیمت و دانلود