پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی

پاورپوینت آموزشی کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش)، تنظیم شده در 222 اسلاید، فرمت ppt

تصویر محصول پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت آموزشی کارگاه حرکات اصلاحی (کارگاه آموزشی دبیران ورزش)، تنظیم شده در 222 اسلاید، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

حركات اصلاحی

گفتار 1: حركات اصلاحی‎ تعاریف و مفاهیم

گفتار 2: وضعیت بدن و عوامل مؤثر بر آن

گفتار 3: ضرورت مطالعة وضعیت بدن

فصل دوم: تأثیر عوامل مختلف در حالتهای نگهداری بدن(وضعیت بدنی‎)

گفتار 1: لاغر شدن عضلات

گفتار 2: نامتوازن بودن قدرت عضلانی بدن

گفتار 3: كاهش قدرت عضلانی

گفتار 4: ضعف دستگاه استقامتی و خستگی‎پذیری عضلات

گفتار 5: انعطاف‎پذیری

گفتار 6: تركیب بدن

گفتار 7: تأثیر سن بر وضعیت بدن

گفتار 8: تعادل اندامهای مختلف بدن

فصل سوم: وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 1: وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 2: راههای بررسی وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 3: بررسی وضعیت ستون فقرات از پهلو

گفتار 4: بررسی وضعیت ستون فقرات به وسیلة دستگاه كانفورماتور

گفتار 5: بررسی وضعیت ستون فقرات از طریق دامنة حركتی

فصل چهارم: ناهنجاریهای ستون فقرات

گفتار 1: ناهنجاری قوس گردنی

علایم ناهنجاری

گفتار 2: ناهنجاری قوس گردنی‎: پیشگیری و درمان

گفتار 3: ناهنجاری ناحیة پشت ستون فقرات (پشت گرد)

گفتار 4: ناهنجاری ناحیة پشت : پیشگیری و درمان

گفتار 5: ناهنجاری ناحیة كمر (پشت گود)

گفتار 6

گفتار 7: انحنای ستون فقرات به طرفین (اسكولیوز) 

گفتار 8: پیشگیری و درمان انحنای ستون فقرات به طرفین

گفتار 9: ناهنجاری ستون فقرات‎: پشت صاف

گفتار 10: پیشگیری و درمان پشت صاف

جلسه سوم

فصل پنجم: بهداشت حركتی

هدف فصل‎: آشنایی با وضعیت طبیعی بدن در فعالیتهای حركتی

گفتار 1:طرز قرار گرفتن بدن و توصیه‎های كلی برای بهداشت حركتی

گفتار 2: وضعیت طبیعی بدن در حالت خواب

گفتار 3: وضعیت مناسب برای بدن در حالت نشستن

گفتار 4: وضعیت مناسب برای بدن در حالت ایستادن

گفتار 5: وضعیت مناسب برای بدن در راه رفتن

گفتار 6: وضعیت طبیعی بدن در حمل اشیا

گفتار 7: نقش ارتفاع پاشنة كفش در وضعیت بدن

فصل ششم

ناهنجاریهای زانو

هدف فصل : آشنایی با دو نوع ناهنجاری زانو و توصیه‎های اصلاحی برای پیشگیری

گفتار 1: ناهنجاری پای كمانی : تعریف و علایم

گفتار 2: ناهنجاری پای كمانی‎: عوامل و عوارض

گفتار 3: ناهنجاری پای كمانی‎: توصیه‎های بهداشتی و حركات اصلاحی

گفتار 4: ناهنجاری والگوم زانو: تعریف و علایم

گفتار 5: ناهنجاری والگوم زانو: علل و عوارض

گفتار 6: ناهنجاری والگوم زانو: توصیه‎های بهداشتی و حركات اصلاحی

فصل هفتم: ناهنجاریهای كف پا

شكل 7ـ2  وضعیت قوسهای كف پا

قوسهای كف پا

گفتار 1: كف پای صاف‎: تعریف و علل ایجاد

گفتار 2: كف پای صاف : عوارض

گفتار 3: كف پای صاف : پیشگیری و درمان

گفتار 4: ناهنجاری كف پای گود: تعریف و علایم

گفتار 5: كف پای گود : علل‎، عوارض‎، پیشگیری و درمان

گفتار 6: انگشت شست كج‎: علایم‎، علل و عوارض

گفتار 7: انگشت شست كج‎: پیشگیری و درمان

گفتار 8: پای پهن‎: علل و علایم

گفتار 9: پای پهن‎: پیشگیری و درمان

فصل هشتم: نارساییهای تنفسی و حركات اصلاحی

گفتار 1: ناهنجاریهای تنه و عملكرد دستگاه تنفس  

گفتار 2: تمرینهای تنفسی

گفتار 3: بازیهای مؤثر در بهبود نارساییهای تنفسی

فصل نهم: تعادل

هدف فصل : آشنایی با روشهای آزمون و تقویت تعادل بدن

گفتار 1: بررسی وضعیت تعادل بدن و آزمونهای مربوط

گفتار 2: تمرینهای ورزشی برای تقویت تعادل بدن

فصل دهم: فشار (استرس‎)

هدف فصل : آشنایی با مفهوم فشار روانی و فیزیكی و روشهای مقابلة با آن

گفتار 1: علایم فشار روانی

گفتار 2: عوارض فشار روانی

گفتار 3: تمرینهای رهایی از فشار : دستورالعملهای قبل از تمرین

گفتار 4: تمرینهای رهایی از فشار : كشش در حال سكون

گفتار 5: تمرینهای رهایی از فشار : تمرینهای موزون‎، یوگا

گفتار 6: تمرینهای برگشت به حالت اولیه و  نقش آن در رفع فشارهای روانی و جسمانی

گفتار 7: اثر تمرینهای رهایی از فشار

 

بخشی از متن

حركات اصلاحی یكی از بخشهای تربیت‎بدنی است كه هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاریهای جسمانی توسط تمرینهای بدنی است‎. به سخن‎ دیگر حركات اصلاحی عبارت است از برنامه‎ای ورزشی و حركتی كه در آن با اجرای تمرینهای خاص عملكرد و ساختمان بدن تغییر می‎كند و اصلاح می‎شود. اصطلاح حركات اصلاحی را نمی‎توان بدون توجه به مفاهیم دیگری مثل تربیت‎بدنی تكاملی و تربیت‎بدنی انطباقی بررسی كرد زیرا هر سه به طریقی مرتبط‎ با هم و مكمل یكدیگر هستند. این عناوین به برنامة تمرینهای ورزشی كسانی مربوط می‎شود كه شركت در كلاسهای تربیت‎دنی برای آنها امكان ندارد و برای‎ از بین بردن ناهنجاریهای جسمانی خود فعالیتهایی انجام می‎دهند. سه اصطلاح فوق را تحت عنوان كلی‎تری به نام تربیت‎بدنی ویژه نیز بیان كرده‎اند. عبارت‎ تربیت‎بدنی ویژة مفهوم نسبتاً كلی و فراگیری است كه همة كسانی را كه نقص عضو دارند و قادر به انجام امور خودشان نیستند، شامل می‎شود. همچنین به‎ افرادی مربوط می‎شود كه به عللی مانند عدم رعایت بهداشت حركتی وضعیت بدنی آنها از حالت طبیعی خارج شده است‎.

مشاهده قیمت و دانلود