مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکرد برای رشد شهر و نواحی پیرامون

مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکردبرای رشد شهرو نواحی پیرامون از سری مقالات همایش کارافرینی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکرد برای رشد شهر و نواحی پیرامون
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکردبرای رشد شهرو نواحی پیرامون از سری مقالات همایش کارافرینی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

 

 

چکیده:

 

همچنان که شهرت وآوازۀ اکوتوریسم رشدپیداکردجذابیت های اکوتوریسم برای دولتها بویژه کشورهای درحال توسعه موجب شدتا دولتها اکوتوریسم رابعنوان کمترین مشکل ومعضل جهت دسترسی به رشداقتصادی همچون معدن، بهره برداری ازجنگل ، مزرعه داری و توریسم متداول با درآمدبیشتررابررسی کنند.اکوتوریسم توریسم محیطی است که معمولاً فعالیتهای پایداراکولوژیکی راهماهنگ می سازد.ارزیابی های محافظت درترازملی ومحلی ، آموزش وآگاهی درموردمحیط، درگیری اجتماع محلی وغیره تجربیات دیدارکننده وجامعۀ محلی ودرجۀ تغییرات استنباط شده ازاکوتوریسم راتحت تاثیرقرارخواهدداد.بنابراین اکوتوریسم بعنوان یک فعالیت تفریحی به سمت سرزمین خارجی ومشاهدۀ نشانه ها ونقاط خارجی همچون چشم اندازهای طبیعی ، حیات وحش وغیره می تواندنقش موثری دررشدوتوسعۀ شهرها ونقاط پیرامونی ایفانماید.

 

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

 

پیشینۀ تحقیق

 

پاسخ جامعه به اکوتوریسم

 

اکوتوریسم ومحیط زیست

 

 

اکوتوریسم حیات وحش

 

اکوتوریسم دربهیا دی لُس آنجلس[1]

 

تراموای برقی جنگل استوایی درکاستاریکا

 

اکوتوریسم وتاثیراقتصادی

 

اهمیت اکوتوریسم در زمینه ایجاد اشتغال

 

اکوتوریسم وتاثیراجتماعی

 

نتیجه گیری

 

منابع وماخذ

 

 

 


 

[1] .Bahia De Los Angeles

مشاهده قیمت و دانلود