مقاله تجارت الکترونیک و بررسی علل عدم توسعه یافتگی آن در ایران

مقاله بررسی تجارت الکترونیک و بررسی علل عدم توسعه یافتگی آن در ایران در 16 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول مقاله تجارت الکترونیک و بررسی علل عدم توسعه یافتگی آن در ایران
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی تجارت الکترونیک و بررسی علل عدم توسعه یافتگی آن در ایران در 16 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

دیدگاه های تجارت الکترونیک

انواع روش های تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در ایران

دولت و نقش آن در تجارت الکترونیک

دولت الکترونیک

استراتژی های تجارت الکترونیک در ایران

مزایای تجارت الکترونیک

علل عدم توسعه یافتگی تجارت الکترونیک در ایران

عوامل محتوایی

عوامل مفهومی

آینده تجارت الکترونیک در ایران با حمایت دولت الکترونیکی

مدل پیشنهادی تجارت الکترونیک واقع بینانه در ایران

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

 

بخشی از متن

هزارۀ سوم یا عصر دیجیتال تغییرات شگرفی را در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه کسب و کار و تجارت بوجود آورده است.فناوری اطلاعات با تأثیر بر اقتصاد جهان تغییرات همه جانبه ای را موجب شده است . جهانی شدن و مقررات زدایی ، تأکید بر سازمان های افقی ، فرایند محوری به جای وظیفه محوری ، استفادۀ فعال از تفکر (IT  ( در تولید و خدمات ، افزایش فشار در کاهش زمان حضور د بازار ، افزایش قدرت چانه زنی مشتریان ، گسترش کانال های جدید توزیع، توسعه و به کارگیری مفهوم مدیریت روابط مشتری در سازمان ها و حرکت به سوی بازاریابی انفرادی یا یک به یک از مهمترین این تأثیرات بوده است. 

مشاهده قیمت و دانلود