آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد موضوع میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز عنصری EDS

آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد موضوع میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز عنصری EDS در 33 صفحه pdf

تصویر محصول آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد موضوع میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز عنصری EDS
مشاهده قیمت و دانلود

آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد موضوع میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز عنصری EDS در 33 صفحه pdf

 

 

فهرست مطالب

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
اطلاعاتی که SEM در اختیار ما قرار میدهد
نحوه کار
تصویر و شمایی از اجزای SEM
ستون میکروسکوپی SEM
استفاده های عمومی
نمونه های مورد استفاده در SEM
برخی از کاربردها
محدودیت
نحوه ی کار
نمونه عکسهای میکروسکوپ SEM
آنالیز عنصری EDS
آشکار ساز EDS
پنجره آشکارساز
ساختار آشکارساز
نمونه
ویژگی هاي خاص EDS
طیف نگاري پراکندگی انرژي در میکروسکوپ هاي الکترونی
تداخل پتانسیل آشکارساز پرتو ایکس ناشی از زاویه صعود کم در .SEM
حالت های EDS

مشاهده قیمت و دانلود

عبارات کلیدی :

EDS