پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز شامل 3 صفحه ورد قابل ویرایش و با رفرنس می باشد

تصویر محصول پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز
مشاهده قیمت و دانلود

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز شامل 3 صفحه ورد قابل ویرایش و با رفرنس می باشد

 

 

 

پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی شامل موارد زیر می باشد .

 

الف ) اطلاعات جمعیت شناختی (سوالات )

 

ب) مولفه های اصلی (سوالات ) :

 

 

انطباق

 

کسب هدف

 

یگانگی

 

حفظ الگو

 

منبع : دارد

روایی و پایایی : ندارد

نمره گذاری : ندارد

مشاهده قیمت و دانلود