پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات

پرسشنامه ی پذیرش فناوری اطلاعات دیویس شامل سه صفحه ورد قابل ویرایش و با رفرنس می باشد

تصویر محصول پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات
مشاهده قیمت و دانلود

پرسشنامه ی پذیرش فناوری اطلاعات دیویس شامل سه صفحه ورد قابل ویرایش  و با رفرنس می باشد

 

 

 

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس

 

 

اطلاعات جمعیت شناختی

 

 

شاخص ها :

 

 

ویژگی برونداد

 

درک سودمندی استفاده از فناوری اطلاعات

 

درک به کارگیری آسان فناوری اطلاعات

 

نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات

 

لذت مورد انتظار

 

تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات

 

منبع : دارد

نمره گذاری : ندارد

روایی و پایایی : ندارد

مشاهده قیمت و دانلود