پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن 1988

این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و دارای5 بعد (نوعدوستی ، حقـوقی و اصولی ، قانونی ، ابزاری، مسـتقل ) و دارای 26سوال است و منبع آن نیز در فایل آمده است

تصویر محصول پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن 1988
مشاهده قیمت و دانلود

این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و دارای5 بعد (نوعدوستی ، حقـوقی و اصولی ، قانونی ، ابزاری، مسـتقل ) و دارای 26سوال است و منبع آن نیز در فایل آمده است

 

 

 

تعداد گویه : 26

تعداد مولفه : 4

نمره گذاری و روایی و پایایی : ندارد

مشاهده قیمت و دانلود