نقشه های اتوکدی روستای زرگر

نقشه های اتوکدی روستای زرگر،تمامی فایل های مورد نیاز برای ارائه

تصویر محصول نقشه های اتوکدی روستای زرگر
مشاهده قیمت و دانلود

نقشه های اتوکدی روستای زرگر

 

شامل:

وضع موجود

شیب بندی روستا

بیس کاری

امکانات و موانع

محدود روستا

مالکیت

نوع مصالح

تعداد طبقات

و...

مشاهده قیمت و دانلود