مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

ادبیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

اهمیت تحقیق

سوالات تحقیق

محدودیت های طرح

انواع كارآفرینی

كارآفرینی فردی

كارآفرینی گروهی

ویژگیهای كارآفرینان

رویكرد رفتاری كارآفرینان

فرایند كارآفرینی

عوامل موثر بر فرایند كارآفرینی

كارآفرینی تكنولوژیك

مدل كارآفرینی تكنولوژیك

باورهای اشتباه راجع به كارآفرینی

اهداف پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روایی پرسشنامه

یافته های پژوهش

مشخصات دموگرافیك

نتایج پرسشنامه

امتیاز پرسشنامه

نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از متن

مك للند : فرآیند كار آفرینی را فراتر از شغل و حرفه بلكه شیوه زندگی تعبیر می نماید . بطوری كه خلاقیت و نوآوری ، عشق به كار و تلاش مستمر ، پویایی ، مخاطره پذیری ، آینده نگری زیر بنای كار آفرینان است .در دنیای كار آفرینی شكست ، تصور ناقصی از واقعیت مبهم است كه در هدف وجود دارد واقعه ای كه هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده است . دراین زندگی پول انگیزه اصلی و اولیه فعالیتهای اقتصادی نیست بلكه معیاری برای سنجش میزان موفقیت فرد محسوب می شود .

در زندگی كارآفرینانه هدف اصلی از كار و فعالیت ارضای حس كنجكاوی ، تحقق بخشیدن به آرمانهاآزاد سازی انرژی ها ی ذهنی و تبدیل آنها به ایده های عملی و درنهایت خلق ارزش است .مقاله حاضر به بررسی میزان کارآفرینی مدیران پرداخته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که 79% مدیران ( اکثریت ) خود را به میزان زیادی کارآفرین ارزیابی نموده و دارا بودن ویژگیهایی چون اعتماد به نفس بالا،انعطاف پذیری ، ابتکار ، خلاقیت، نوآوری ، دوراندیشی ، پشتکار ، و واکنش مثبت در مقابل پیشنهادات ، سودمداری و دانش مرتبط و به روز را در مورد خویش بیان داشته اند

مشاهده قیمت و دانلود