بررسی نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد باز مهندسی مجدد فرایند

بررسی نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد باز مهندسی مجدد فرایند در 16 صفحه مجزا همراه با جداول و نمودارهای هر بخش قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول بررسی نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد باز مهندسی مجدد فرایند
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد باز مهندسی مجدد فرایند در 16 صفحه مجزا همراه با جداول و نمودارهای هر بخش قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:شش سیگما

تعریف شش سیگما

اهداف شش سیگما

اجرای موفقیت آمیزفرایند شش سیگما مستلزم توجه به نکات زیر است

پایه گذاری نوعی استراتژی بازرگانی

عناصر کلیدی شش سیگما در چشم انداز استراتژیک

مدل اجرایی شش سیگما

مقایسه شش سیگما وسه سیگما

نقشهای مطرح در شش سیگما

شاخص های انتخاب داوطلبان کمربند سیاه

متدولوژی های مطرح در شش سیگما

مراحل اصلی شش سیگما

شش سیگما به عنوان یک ابزار

بخش دوم:نگاهی گذرا بر بازمهندسی مجدد

تعریف باز مهندسی فرایند كسب و كار

بخش سوم :بررسی نقش شش سیگما در بازمهنسی مجددفرایند

زنجیره مهندسی مجدد

شناخت ماموریت وکلان فرایندهای آن

انتخاب کلان فرآیندهای موردتوجه

ارزیابی كلی کلان فرایندهای منتخب

انتخاب زیر فرایندهای مورد توجه ازکلان فرایندهای منتخب

شناخت جزئیات زیرفرآیندهای منتخب در وضع موجود و ارزیابی آن

تجدید طراحی زیر فرایندهای منتخب در وضع موجود وارزیابی آن (Gross Design)

طراحی جزئی زیر فرآیندهای منتخب  (Detail Design)

طراحی اجرائی سازمان، وظایف، منابع انسانی و دستورالعمل ها

آموزش و استقرار

نقش شش سیگما در زنجیره بازمهندسی مجددفرایند

قبل از طراحی مجدد

حین طراحی مجدد

پس از طراحی مجدد

نتیجه گیری

منابع وماخذ

 

بخشی از متن

عرصه جدید از کسب وکار،تصویری  ازسازمان ارائه می کند که با این نگرش جدید، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است ومستلزم ایجاد ارزش برای مشتری،  آفرینش ارزش در خود سازمان است.برنامه ریزی سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تارسید ن به سطح شش سیگما یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد. باگذارازسیگماهای پایین تر به سیگماهای بالاتر کانون توجه طرحهای بهبودسازمان برفرایندها منعطف می گردد.متدولوژی شش سیگما این امکان را به سازمان می دهد که بابهره گیری از این متدولوژی ،خطای فرایندها را به حداقل رساند.با توجه به اینکه در عصری که به سر می بریم کاربرد فناوریهای روز منجر به کارایی بیشتر چنین متدولوژیهایی می گردد ،ازاینروسیستم  شش سیگما نیز به شکل دیجیتالی بوجود آمده و در" سیستمهای مدیریت فرایند کسب وکار"3 کاربرد دارد.دراین مقاله نیز هدف مروری بر بررسی تحلیلی  شش سیگما می باشد ودر نهایت نقش شش سیگما در بازمهندسی مجددفرایند به عنوان یکی از پارادیم های جدید را مورد بررسی قرارمی دهیم.

مشاهده قیمت و دانلود